Sytyke palkitsee Jani Mäntysaaren pro gradu IT-alan osaajapula – Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tietojenkäsittelyn tradenomien ja tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon suorittaneiden kannalta, jonka hän on tehnyt Vaasan yliopistolle vuoden 2021-22 vaikuttavimmaksi opinnäytetyöksi. Gradussa tutkitaan miten yliopistojen tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmien sekä ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmien tuottama osaamisen tarjonta vastaa kysyntään eli työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. 

Jokaisella on mielipide IT-alan koulutukseen ja valmistuneiden osaamistasoon. Aihe on hyvinkin ajankohtainen ja tutkimus on kattava katsaus tilanteeseen. Tämän tutkimuksen avulla työllistäjät saavat tietoa siitä, mitä kannattaa odottaa valmistuneelta ja miten järjestää perehdytys. Valmistuneet saavat näkyvyyttä työelämän tarpeisiin ja voivat parantaa osaamistaan havaitsemiltaan heikoilta alueilta. Korkeakoulut voivat myöskin tarkastella koulutustarjontaansa ja muokata sitä tarpeen mukaan. Kaiken kaikkiaan mainiota työtä.

Sytyke onnittelee voittajaa.

IT-alan osaajapula : Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma tietojenkäsittelyn tradenomien ja tietojärjestelmätieteen KTM-tutkinnon suorittaneiden kannalta

Tutkimuksessa tarkastellaan IT-alan korkeakoulutuksen ja työmarkkinoiden rajapintaa. Tavoitteena on selvittää, miten korkeakoulujen tuottama osaamisen tarjonta vastaa kysyntään eli työmarkkinoiden osaamistarpeisiin. Tarkempi rajaus on tehty yliopistojen tietojärjestelmätieteen maisteriohjelmiin sekä ammattikorkeakoulujen tietojenkäsittelyn koulutusohjelmiin. Taustalla vaikuttaa IT-alan osaajapula, josta ollaan kiinnostuneita ilmiönä. Digitalisaatio megatrendinä vauhdittaa jo entuudestaan nopeaa tietoteknistä kehitystahtia sekä laajentaa osaamisen ja osaajien kysyntää yli toimialarajojen. Kehityksen mukanaan tuomat muutokset muovaavat osaamistarpeita jatkuvasti syventäen pulaa osaavasta IT-työvoimasta.

Kyseessä on poikittainen tapaustutkimus IT-alan osaamisen kysynnästä ja tarjonnasta Suomessa. Dokumenttianalyysin keinoin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla tunnistettiin osaamistarpeita työpaikkailmoituksista (n=517). Tunnistettuja osaamistarpeita verrattiin korkeakoulujen opetussuunnitelmissa (n=34) määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Aineiston pohjalta muodostettiin lopulta 106 erilaista osaamisluokkaa. Laadullisen sisällönanalyysin jälkeen aineisto vielä kvantifioitiin eli laskettiin osaamisluokkien esiintymistiheys sekä työpaikkailmoitusten osaamistarpeissa että opetussuunnitelmien osaamistavoitteissa.

Koulutustarjonta vastaa pääsääntöisesti työelämän keskeisimpiin osaamistarpeisiin. Kriittisimpiä havaittuja osaamisvajeita ovat sertifioinnit tai sertifikaatit, asenne, tarkkuus ja huolellisuus, konttiteknologiat, auttaminen ja tiedon jakaminen sekä DevOps. Lisäksi ketterän kehittämisen menetelmät, versionhallinta, itseohjautuvuus, SQL ja tehokkuus lukeutuvat orastaviin vajeisiin, joihin kannattaa mahdollisesti kiinnittää huomiota koulutustarjonnan suunnittelussa. Potentiaalista koulutuksellista ylitarjontaa ilmenee pelialalla tarpeellisessa osaamisessa, käsitteellisessä ajattelussa ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Vanhentuneet stereotypiat saattavat tutkimuskirjallisuuden mukaan estää joitakin potentiaalisia hakijoita hakeutumasta IT-alan opintoihin tai tehtäviin. Tulosten valossa IT-osaajilta odotetaan valmiuksia niin itsenäiseen työhön kuin tiimityöskentelyyn. Ihmistaitojen merkitys korostuu arjessa paitsi omassa tiimissä myös asiakasrajapinnassa. Aiemmalla soveltuvalla työkokemuksella on suuri arvo työnhaussa. Opiskelijoilla ei välttämättä ole juurikaan työkokemusta aloittaessaan korkeakouluopinnot, jolloin korkeakoulujen työelämärajapinnan rooli sekä opintojen aikaisen työssäkäynnin merkitys korostuvat. Dynaamisella IT-alalla osaamisen jatkuva kehittäminen ei ole ainoastaan keskeinen edellytys, vaan osaamisen kehittämismahdollisuudet nähdään investointina inhimilliseen pääomaan, jolloin ne toimivat kilpailuvalttina työmarkkinoilla.

Opinnäytetyö on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051635683