Nimi: Systeemityöyhdistys SYTYKE ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: c/o Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry, Lars Sonckin kaari 12
02600 Espoo
Rekisterinumero: 151.209
Merkitty rekisteriin: 21.08.1989
Jäljennös annettu: 17.06.2015

Kokouksessa 9.3.2015 hyväksytyt säännöt

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Systeemityöyhdistys Sytyke ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan ja sen hyödyntämisen alueella
työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
edistää yhteistyötä ja tutkimustoimintaa ohjelmistokehitykseen liittyvien menetelmien ja
apuvälineiden kehittämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen
osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä, laatia
raportteja, järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia,
tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa. Yhdistyksen
jäsenet voivat muodostaa kerhoja eli osaamisyhteisöjä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa
yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 § Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi hallitus
hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yrityksen, yhdistyksen tai rekisteröidyn säätiön.

Kun henkilön jäsenmaksu on maksettu, voidaan henkilöjäseneksi hyväksyä:

a) yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö

b) muu henkilö, joka työssään käyttää tietotekniikkaa tai on siitä kiinnostunut sekä

c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti oppilaitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan
opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen).

4 § Yhdistyksen jäsenen on maksettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määrittelemä
jäsenmaksu. Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy sen
yhteisöjäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Hallitus

5 § Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan
syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta
viiteen (3-5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Jäsenistä saa enintään kaksi olla
3. pykälän c-kohdassa tarkoitettuja jäseniä (opiskelijajäsen). Varajäsen on äänivaltainen, kun
hän edustaa nimettyä hallituksen varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen henkilöjäsen. Sama henkilö voi toimia
hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, varapuheenjohtajana tai puheenjohtajana korkeintaan viisi
(5) perättäistä vuotta. Henkilö voidaan valita tällä viisivuotiskaudella puheenjohtajaksi
korkeintaan kahdeksi (2) vuodeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (50%)
hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni.

6 § Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja voimassaolevan
toimintasuunnitelman päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

1) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
2) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esiteltävät asiat
3) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
4) hoitaa yhdistyksen talouden
5) on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä
6) laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
7) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
8) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa:

1) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai
2) kaksi hallituksen määräämää jäsentä yhdessä tai
3) joku hallituksen jäsenistä yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen kokoukset

8 § Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kahta viikkoa ennen kokousta
yhdistyksen jäsen- tai tiedotuslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille
toimitettavalla henkilökohtaisella kirjeellisellä kutsulla. Yhdistys on kutsuttava koolle,
mikäli vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun
vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

9 § Yhdistyksen syyskokous pidetään ennen joulukuun 15. päivää ja siinä käsitellään seuraavat
asiat:

1) hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
2) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
3) valitaan hallitus (5. pykälän mukaan)
4) valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet
5) valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa
yhdistys on jäsenenä
6) käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella
saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi vähintään viikkoa ennen kokousta

10 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin
vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4) käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella
saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään viikkoa ennen kokousta.

11 § Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen
kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen
laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei
ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä. Henkilöjäsen voi olla edustettuna kokouksessa
valtakirjalla, kuitenkin siten, että yksi jäsen ei voi esittää useampaa kuin 5 valtakirjaa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan
ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito

12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima
toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on
helmikuun 15. päivään mennessä annettava yhdistyksen toiminnan tarkastajille hallinnon ja
tilien tarkastamista varten.

13 § Toiminnan tarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen
kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon
tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 § Jos ehdotus koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan sen hyväksymiseksi
vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään 5/6 äänestyksessä
annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä
yhdistyksen kokouksessa myös vähintään 5/6 äänten enemmistö.

15 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteröidylle yhdistykselle, jonka
tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Muut määräykset

16 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.