Nimi: Systeemityöyhdistys SYTYKE ry
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: c/o Tieto-ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry,
Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo
Rekisterinumero: 151.209
Merkitty rekisteriin: 21.08.1989
Jäljennös annettu: 17.06.2015

Syyskokouksessa 11.12.2019 hyväksytyt säännöt

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Systeemityöyhdistys Sytyke ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.  Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry valtakunnallinen teemayhdistys (jäljempänä myös ”TIVIA”).

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan ja sen hyödyntämisen alueella työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä sekä edistää yhteistyötä ja tutkimustoimintaa ohjelmistokehitykseen liittyvien menetelmien ja apuvälineiden kehittämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä, laatia raportteja, järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa. Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa kerhoja eli osaamisyhteisöjä. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 § Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhteisöjäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yrityksen, yhdistyksen tai rekisteröidyn säätiön. 

Kun henkilön jäsenmaksu on maksettu, voidaan henkilöjäseneksi hyväksyä

 1. yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö
 2. muu henkilö, joka työssään käyttää tietotekniikkaa tai on siitä kiinnostunut sekä
 3. henkilö, joka opiskelee päätoimisesti oppilaitoksessa, jossa annetaan tietotekniikan opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen).

4 § Yhdistyksen jäsenen on maksettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määrittelemä jäsenmaksu. Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy sen yhteisöjäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Hallitus

5 § Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta viiteen (3-5) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Jäsenistä saa enintään kaksi olla 3. pykälän c-kohdassa tarkoitettuja jäseniä (opiskelijajäsen). Varajäsen on äänivaltainen, kun hän edustaa nimettyä hallituksen varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen henkilöjäsen. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, varapuheenjohtajana tai puheenjohtajana korkeintaan viisi (5) perättäistä vuotta. Henkilö voidaan valita tällä viisivuotiskaudella puheenjohtajaksi yhdeksi (1)  vuodeksi. 

Edellisen vuoden varapuheenjohtaja valitaan, mikäli mahdollista, hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajan velvollisuutena on valmistautua puheenjohtavuoteensa ja perehtyä yhdistyksen toimintaperiaatteisiin. Edellisen vuoden puheenjohtaja valitaan, mikäli mahdollista, hallituksen varajäseksi. 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (50%) hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 § Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja voimassaolevan toimintasuunnitelman päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esiteltävät asiat
 3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista
 4. hoitaa yhdistyksen talouden
 5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle toimihenkilöitä
 6. laatii yhdistyksen toimintakertomukset ja tilinpäätökset
 7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 8. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa:

 1. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai 
 2. kaksi hallituksen määräämää jäsentä yhdessä tai 
 3. joku hallituksen jäsenistä yhdessä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa tai 
 4. juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset

8 § Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kahta viikkoa ennen kokousta yhdistyksen jäsen- tai tiedotuslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenille toimitettavalla henkilökohtaisella kirjeellisellä kutsulla. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 yhteisöjäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

9 § Yhdistyksen syyskokous pidetään ennen joulukuun 15. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 2. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta
 3. valitaan hallitus (5 §:n mukaan)
 4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 5. valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä
 6. käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu syyskokouksen käsiteltäväksi vähintään viikkoa ennen kokousta

10 § Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
 4. käsitellään muut asiat, jotka on hallitukselle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi vähintään viikkoa ennen kokousta.

11 § Kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä. Henkilöjäsen voi olla edustettuna kokouksessa valtakirjalla, kuitenkin siten, että yksi jäsen ei voi esittää useampaa kuin 5 valtakirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito

12 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun 15. päivään mennessä annettava yhdistyksen toiminnan tarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

13 § Toiminnantarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastamisesta

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 § Jos ehdotus koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan sen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa myös vähintään 5/6 äänten enemmistö.

15 § Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

Muut määräykset

16 § Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.