Ympäristön suojeleminen on yksi aikamme polttavimpia haasteita, joten vuoden 2020-21 vaikuttavimmaksi opinnäytetyöksi kohosi Karoliina Lundahlin Ekologinen verkkopalvelusuunnittelu – Ympäristövastuullisuus suunnittelijan työssä. Digitaalisten palveluiden hyökyessä päällemme yhä suuremmalla voimalla on syytä huomioida ympäristövaikutukset tarkkaan.

Tutkimuksessa poraudutaan verkkopalveluiden suunnittelijoiden toimintaan ja käsityksiin ympäristökysymyksistä sekä nostetaan esille asioita mm. ympäristövaikutusten nykytilanteesta, vastuun jakautumisesta ja ekologisista suunnittelumenetelmistä.

 

Tiivistelmä

Opinnäytteen tarkoituksena on tarkastella käyttökokemussuunnittelijan roolia ympäristövastuullisuuden näkökulmasta suomalaisessa verkkopalvelusuunnittelussa. Tutkimuksen aiheen suuntaaminen ekologisuuteen syntyi kirjoittajan omista mielenkiinnon kohteista ja arvomaailmasta. Aiheeseen linkittyvän taustatutkimuksen yhteydessä heränneistä kysymyksistä muodostettiin tutkimukselle tarkempi rajaus.

Työn teoreettinen viitekehys muodostuu ympäristövastuullisuudesta sekä verkkopalvelusuunnittelusta. Työssä määritellään ekologisen verkkopalvelusuunnittelun perusperiaatteita ja käsitellään niiden linkittymistä kestävän kehityksen ajatusmalleihin. Kyselytutkimuksella selvitetään, kuinka tietoisia Suomessa toimivat suunnittelijat ovat työnsä ympäristövaikutuksista sekä kuinka vallitseva suuntaus ekologisuuteen tähtääminen on kirjoittamisen hetkellä. Työ on tutkimusmenetelmiltään kvalitatiivista.

Tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että suunnittelijat ovat kuulleet ekologisesta verkkopalvelusuunnittelusta, mutta kokivat sen olevan vielä liian epäselvää ja kaipasivat käytännönläheisiä resursseja sen toteuttamiseksi. Ekologisen suunnittelun kysynnän riittävyydestä ei myöskään oltu aivan varmoja. Suunnittelijat kuitenkin kokivat yhteiskuntavastuun kuuluvan työnkuvaansa ja kokivat työnantajansa olevan kiinnostunut tarjoamaan ekologisia vaihtoehtoja asiakkailleen. Yleinen vastaanotto oli positiivista, ja suunnittelijat ymmärsivät, miksi ympäristövastuullisuus on kasvavissa määrin tärkeää.

Tämän työn aikana syntynyttä tietoutta ja määrittelyä ekologisesta verkkopalvelusuunnittelusta voidaan tulevaisuudessa hyödyntää toimintamallien tarkentamiseen ja jatkokehittämiseen. Tulevaisuudessa ekologisten mallien lisääminen suunnittelutyöhön on todennäköistä, mutta niiden konkretisoiminen koetaan haasteelliseksi. Opinnäyte toimii hyvänä lähtökohta ekologisuuden lisäämiselle antaen suuntaviivat suunnittelijoiden tarpeille.

https://www.theseus.fi/handle/10024/496979